Geodézia

 

      PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC 


  

                                          

I. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Poskytujme kompletný servis na katastrálnom úrade a kompletné právne služby v tejto oblasti

 

GEOMETRICKÉ PLÁNY

(v závislosti od situácie)

 

- na zameranie rozostavanej stavby (pre získanie úveru)

- na zameranie stavby pre účely vydania kolaud. rozhodnutia (pred kolau. domu, prístavby, garáže...)

- na rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností (pri rozparcelovaní jedného pozemku na viacero parciel,

   pre rozdelenie záhrady...)

- na zlúčenie nehnuteľnosti (pre spojenie viacerých parciel do jednej)

- na úpravu hranice nehnuteľností (pri zámene časti parcely so susedom, úprave tvaru parcely)

- na vyznačenie vecného bremena (ak vzniká vecné bremeno na časť parcely, napr. právo prechodu)

- na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti (ak na parcelu nieje založený list vlastníctva)

- na výkup pozemkov (ak chcete vykúpiť časti parciel alebo celé parcely vykúpiť a rozparcelovať)

- na pozemkové úpravy

- a iné...

 

Uvádzame najčastejšie príklady pre potrebu vyhotovenia geometrických plánov

  

"Začínate stavať rodinný dom?"

 

V prípade, že ešte nemáte projekt rodinného domu a máte oň záujem, vypracujeme pre Vás predbežnú vizualizáciu rodinného domu (objektu) osadenú do Vášho pozemku. Ak budete spokojný so štúdiou následne aj kompletnú projektovú dokumentáciu podľa Vašich požiadaviek na mieru.

 

Ak už máte svojho projektanta, vyhotovíme mu polohové a výškové zameranie, s vyznačením priebehu vlastníckych hraníc a inžinierskych sietí.

 

Pred samotnou realizáciou stavby vypracujeme situáciu umiestnenia stavby na Vašom pozemku a následne vytýčime presnú polohu Vašej stavby.

 

"Potrebujete zamerať rozostavanú stavbu?"

 

Pre zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností  bude potrebný Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stave rozostavanosti Vašej stavby. Vlastníkom zapísaným do katastra bude osoba uvedená ako stavebník v právoplatnom stavebnom povolení. Geometrický plán Vám vyhotovíme, stačí doložiť predmetnú dokumentáciu a stavba sa zapíše do katastra nehnuteľností.

 

"Chcete kolaudovať?"

 

Vyhotovíme Vám Geometrický plán ku kolaudácii stavby a následne vykonáme zápis do Katastra nehnuteľností, spoločne s potrebnou dokumentáciou:

 

Ak stavba ešte nie je evidovaná v katastri nehnuteľností , tak je potrebné k žiadosti o zápis do KN priložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a geometrický plán.

 

Ak je stavba zapísaná v Katastri nehnuteľností ako rozostavaná, stačí k žiadosti o zápis priložiť len čestné prehlásenie o tom, že pôdorys a rozmery stavby neboli zmenené (namiesto GP).

  

"Vlastníte pozemok, ktorý nie je majetkoprávne usporiadaný?"

 

Váš pozemok nie je zapísaný na liste vlastníctva v súčasnom operáte katastra nehnuteľností (v registri C-KN)?  Vyhotovíme Vám Geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti a zabezpečíme zápis do katastra nehnuteľností.

 

 

"Chcete kúpiť, predať prípadne darovať časť pozemku?"

 

Vyhotovíme Vám Geometrický plán na rozdelenie prípadne zlúčenie nehnuteľností, zabezpečíme pre Vás zmluvu o prevode vlastníckeho práva a návrh na vklad do Katastra nehnuteľností. Stačí už len Váš podpis u notára.

 

"Chcete si zameniť časť pozemku so susedom?"

 

Vyhotovíme Vám Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľností  podľa Vašich požiadaviek, ktorý spolu so zámennou zmluvou podáme s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností.

 

IDENTIFIKÁCIA PARCIEL

 

"Chcete vedieť kde sa nachádzajú Vaše pozemky, potrebujete zistiť vlastníka parcely?"

 

Vypracujeme pre Vás grafickú identifikáciu pozemkov v komerčných mapách, ktoré Vám poslúžia pre lepšiu orientáciu kde približne sa pozemok nachádza, či je v zastavanom území obce (intraviláne) alebo mimo zastavaného územia (extraviláne), či je pozemok určený na výstavbu podľa platného územného plánu... V prípade, že sa rozhodnete pozemok využívať , vytýčime a označíme Vám vlastnícke hranice priamo v teréne.

  

DIGITALIZÁCIA A VEKTORIZÁCIA MÁP

 

Vyhotovujeme prevod máp z analógovej (papierovej) formy do digitálnej podoby prostredníctvom špecializovaného programového a hardvérového vybavenia, ako aj podľa špeciálnych požiadaviek klienta.

 

VYTYČOVACIE PRÁCE

 

Vykonávame vytýčenie a označenie stavebnej čiary resp. budúceho stavebného objektu pre určenie jeho presnej polohy v teréne, ako aj vytýčenie a označenie vlastníckych hraníc pozemkov. 

 

ÚČELOVÉ MAPOVANIE PRE PPU

 

Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu  pozemkových úprav - zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným stavom a stavom evidovaným v katastri nehnuteľností.

 

Účelové mapovanie výškopisu – pre účely aktualizácie máp BPEJ a pre následné projektové práce spoločných zariadení a opatrení a návrh nových pozemkov v rámci projektu.

 

 

II. INŽINIERSKA GEODÉZIA

 

 • zameranie polohopisu a výškopisu pre architektonické štúdie, projektovanie stavieb

 • zameranie pôvodného stavu objektu vrátane interiéru

 • predrealizačné a porealizačné zameranie stavby a inžinierskych sietí

 • tvorba účelových máp veľkých mierok

 • vyhotovenie digitálneho modelu terénu (DTM)

 • priestorové vytýčenie stavieb (polohy, tvaru a rozmerov objektov stavieb, vytýčenie terénnych úprav, vyznačenie pôdorysu budúcej stavby v teréne)

 • výpočet kubatúr (projektovaných násypov a výkopov, háld, skládok...)

 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov (pôdorysy, rezy, pohľady)

 • pozdĺžne a priečne profily

 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie uloženia inžinierskych sietí

 • kontrolné meranie objektov stavieb a terénnych úprav

 • vyhotovenie základnej mapy diaľnice (ZMD)

 • digitálne účelové mapy

 • nivelačné práce

 • geodetické práce podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka

 • 3D scanovanie a 3D modelovanie

 • a iné...

 

 

 

III. ŠPECIÁLNE PRÁCE

 

LETECKÁ FOTOGRAMETRIA A FILMOVANIE

 

Vyhotovenie leteckých snímok a videozáznamov pre komerčné účely, pre zistenie rozsahu škôd požiarov, zosuvov alebo rozsah záplav... Nálet vykonávame vrtuľníkovou plošinou mikrokopter.

 

3D SCANOVANIE A 3D MODELOVANIE - SPRACOVANIE 3D MODELOV Z MRAČNA BODOV

 

Vyhotovujeme priestorové - 3D modely od stavebných objektov (mosty, budovy, priepusty, atď.) až po tvorbu priestorových máp rozsiahlych území (základná mapa diaľnice). Priestorové modely vyhotovujeme na základe údajov získaných kombináciou viacerých metód zberu priestorových údajov.

 

VYHOTOVENIE ORTOFOTOSNÍMOK

 

Zabezpečíme vyhotovenie leteckých ortofotosnímok v závislosti od počasia. Pri nepriaznivých podmienkach (dážď, silný vietor) nie je možné vykonávať nálet.

 

Na rozdiel od klasických geodetických služieb  Vám naša spoločnosť  ponúka aj služby spojené s procesom kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností ako aj s projekčnou činnosťou (exteriér, interiér) rodinného domu/bytu. Týmto spôsobom Vám prinášame komplexné služby na jednom mieste.

 

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu len pre Vás.  

web: www.geokosice.sk

 

 

 

 

  

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Connected Media s.r.o.
Logo
Telefon +421 948 241 484
E-mail info@connectedmedia.sk
Sledujte nás: Facebook Twitter